ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa

cindruska piktogram ochrana sukromia

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, patrí medzi základné ľudské práva. Chráni ich primárne právo európskej únie, Lisabonská zmluva a Charta základných práv EÚ. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR.


S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 a ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018. Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).


Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.


Prevádzkovateľ teda poskytuje nasledovné informácie kajúce sa spracúvania osobných údajov fyzických osôb v súlade s vyššie uvedenou legislatívou v rozsahu:


1. Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:

Folklórne združenie Cindruška a Majerán Liptovský Hrádok
Športová 1738/9

033 01 Liptovský Hrádok

IČO: 42 064 988

DIČ: 2022680275

Štatutárny orgán: Mgr. Elena Jurenová

jurenova.e@gmail.com

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola v zmysle § 44 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ustanovená.


3. Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

 • Prevádzkovateľ každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľ akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Zodpovedná osoba osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
 • Dotknutá osoba každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje.
 • Osobné údaje akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora,
  iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
 • Príjemca fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa.
 • Účel spracúvania vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť.
 • Spracúvanie osobných údajov akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.
 • Súhlas dotknutej osoby akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú

4. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Účely spracúvania osobných údajov v pôsobnosti prevádzkovateľa vyplývajú predovšetkým z úloh, ktoré mu boli vymedzené osobitnými predpismi.

Spracúvanie osobných údajov je v podmienkach prevádzkovateľa vo všeobecnosti vykonávané predovšetkým na:

a) splnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR),
b) plnenie zmluvy alebo v rámci predzmluvných vzťahov na základe žiadosti dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),

c) účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v súvislosti s monitorovaním priestorov budov a evidovania vstupov 
do priestorov prevádzkovateľa za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality, ako oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý však nesúvisí a nie je vykonávaný v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR),
d) plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

e) základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).


5. Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na účely:

 • na účel zabezpečenia umeleckej výchovy a vzdelávania členov, vrátane vedenia evidencie členov a príslušnej dokumentácie,
 • na účel vedenia agendy občianskeho združenia,
 • na účel prezentácie OZ zverejňovaním fotografií na webovej stránke OZ. Na základe súhlasu budeme na webovej stránke zverejňovať fotografie vyhotovené pri rôznych aktivitách organizovaných OZ,
 • na účel vedenia účtovníctva, spracovania účtovných a daňových dokladov, fakturácia a evidencia hotovostnej pokladne,
 • na účel vybavovania sťažností Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z.,
 • na účel vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov alebo sa spracúvanie (sprístupnenie údajov) uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby,
 • na účel plnenia daňových povinností prevádzkovateľa Spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie  zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov neskorších predpisov,
 • na účel vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb.

  Všetky osobné údaje o členoch, resp. ich zákonných zástupcoch sú uchovávané z dôvodu naplnenia cieľov Folklórne združenie Cindruška a Majerán, a to najmä podpora kultúry, vzdelania a tvorivosti členov združenia.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh prevádzkovateľa . Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.
V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.


Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (napr. súdy, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci,…) alebo nariadení EÚ, ktoré priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDRP a zákonom o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.


Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.


Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú osobitným predpisom alebo po dobu, na ktorú bol súhla s udelený. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


6. Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 22 GDPR a § 19 29 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú
nasledovné práva dotknutých osôb:

a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
b) právo na prístup k osobných údajov,

c) právo na opravu osobných údajov,

d) právo na výmaz osobných údajov,

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

f) právo na prenosnosť osobných údajov,
g) právo namietať spracúvanie osobných údajov,

h) právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania.


Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba právo vyžiadať si potvrdenie od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej
osobné údaje. Rovnako dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej
spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,

c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,

d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

g) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu
a. osobných údajov,
h) informáciu, či sa v podmienkach prevádzkovateľa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.


Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.


Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

a) nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely marketingu,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,

e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.


Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti prevádzkovateľ neposkytuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.


Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,

d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to do overenia, či oprávnené
dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.

Ak dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.


Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.


Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:

a) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci v rámci originálnych kompetencií alebo preneseného výkonu štátnej správy zverenej prevádzkovateľovi,
b) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany,

c) vykonáva na účely priameho marketingu vrátane profilovania, v akom profilovanie súvisí s priamym marketingom.

Profilovanie prevádzkovateľ nevykonáva.

 Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.


Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach prevádzkovateľa neuplatňuje; prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.


Spôsob uplatnenia práv

Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

a) písomne doručením žiadosti osobne alebo poštou na adresu OZ
b) elektronicky na emailovej adrese : paletaahusle@gmail.com

c) telefonicky na tel. č.: +421 917 451 882

d) osobne na sídlo organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše záznam o výkon práv dotknutej osoby.

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.


Poplatky

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:

a) si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je prevádzkovateľ v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
b) žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na
uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.


Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľa porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.


Dozorný orgán

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12

820 07 Bratislava

tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk

Dotknutá osoba berie na vedomie, že je povinná poskytnúť svoje osobné údaje v potrebnom rozsahu a
zodpovedá za ich úplnosť, aktuálnosť a správnosť. V prípade neposkytnutia osobných údajov nie je možné
uzatvoriť pracovnú alebo obdobnú zmluvu.

V Liptovskom Hrádku, 1. 7. 2021
Mgr. Elena Jurenová

štatutár